Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr. 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa nr 3, im. Marii Skłodowskiej - Curie, ul. Marii Curie – Skłodowskiej 2, 12-100 Szczytno zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sp3.bip.um.szczytno.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Strona internetowa oraz aplikacje mobilne są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści są niedostępne z następujących powodów:
niezgodność z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Część plików publikowanych przed wejściem ustawy nie jest dostępna cyfrowo, część dokumentów publikowanych przed wejściem ustawy nie posiada właściwej struktury nagłówkowej, filmy nie posiadają napisów i tłumacza dla osób niesłyszących.
b) nieproporcjonalne obciążenie:
Nieproporcjonalne obciążenie: archiwalne dokumenty opublikowane przed wejściem ustawy.
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:
Treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów: mapy, filmy na żywo, dokumenty wytworzone przez inne podmioty.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
Metoda przygotowania oświadczenia:
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Monika Tyc
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
sp3@um.szczytno.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
(89) 67 60 800

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, www.rpo.gov.pl

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form: e-mail na adres: sp3@um.szczytno.pl lub drogą pocztową na adres: Szkoła Podstawowa nr 3, im. Marii Skłodowskiej – Curie, ul. Marii Curie – Skłodowskiej 2, 12-100 Szczytno.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Szkoła Podstawowa nr 3 w Szczytnie mieści się w dwóch budynkach. Budynek 1 przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 2 oraz budynek 2 przy ul. Kasprowicza 1.
Budynek 1 jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności
w poruszaniu się. Osoby te mogą dostać się do budynku wejściem z podjazdem przy sali gimnastycznej. Nie mają jednak możliwości wjazdu na pozostałe piętra. Budynek 2 nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
Budynek 1 usytuowany jest w okolicach centrum miasta Szczytno, budynek 2
w centrum miasta. Do siedziby Szkoły można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej: linia nr 1 - przystanek przy ul. Kasprowicza (przy budynku 2 Szkoły Podstawowej Nr 3), linia nr 2 - przystanek przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie (przy budynku 1 Szkoły Podstawowej Nr 3). Rozkład jazdy komunikacji miejskiej dostępny jest tu: zkm.szczytno.pl. Siedziby Szkoły Podstawowej nr 3
w Szczytnie posiadają po trzy wejścia. Wejścia główne w budynkach nie są dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową, tylko wejście przy sali gimnastycznej w budynku 1 posiada podjazd.
Najłatwiej dotrzeć do budynku 1 Szkoły poprzez bramę główną od strony
ul. M. Skłodowskiej – Curie, do budynku 2, wejściem od strony ulicy Kasprowicza (brak podjazdu). Na terenie parkingu dla rodziców wydzielono i oznaczono 1 miejsce postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych
i słabowidzących. Korytarze w budynku 1 mają szerokość 3 m, w budynku 2 ok. 2 m 90 cm. Podłogi są płaskie, bez progów co umożliwia poruszanie się osób na wózkach.
W przypadku załatwienia sprawy w budynku 1 w innym miejscu w szkole niż suterena, do którego dostęp jest utrudniony poprzez wysokie schody i brak windy, pomocy dla osoby potrzebującej udzielają pracownicy obsługi. W budynku 2 pracownicy obsługi zobligowani są do pomocy w dostaniu się do Szkoły dla osób wymagających takiej pomocy.

Brak dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Osiągnięto zamierzony cel dostępności strony internetowej zgodnie z wymogami, jakie zostały określone w ustawie.
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne:

Do budynków szkoły i wszystkich dostępnych w nich pomieszczeń można wejść z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem.